Odbor školství

Odbor školství Krajského úřadu je rozdělen na čtyři oddělení:

Oddělení správní a organizační vydává rozhodnutí ve správním řízení. Řeší například uznávání zahraničního vzdělání, odvolací řízení ve věci rozhodování ředitelů SŠ, VOŠ, ZŠ a MŠ. Další agendou je školský rejstřík - rozhodnutí ve věci zápisu a změn zápisu u škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede krajský úřad, zápisové lístky. Referenti oddělení dále řeší nedostatečné kapacity mateřských škol a základních škol zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ, kdy v případě, že se obce nedohodnou, obecně závaznou vyhláškou jsou stanovovány společné školské obvody mateřských škol a základních škol. Další významnou část agendy tvoří řešení stížností a petic, žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a přestupkové řízení v oblasti školství.

Oddělení mládeže a sportu administruje Středočeský Fond sportu a volného času, řeší  soutěže financované z MŠMT ČR, zajišťuje podporu dětí a mládeže jak na sportovní, tak vědomostní, odborné a umělecké úrovni. Pravidelně jsou vyhlašovány sportovní i umělecké akce pro žáky a studenty středočeských škol a zabezpečena je i účast Středočeského kraje na Olympiádách dětí a mládeže.

Oddělení financování a rozpočtu školství se věnuje financování škol a školských zařízení na území kraje, které jsou zřizovány krajem, obcemi a soukromými zřizovateli. Dále spravuje prostředky na provoz, opravy, havárie a investice pro krajské organizace. Významnou část agendy tvoří    výkaznictví, kde se mj. řeší sumarizace účetních závěrek a finančních výkazů za oblast školství.

Oddělení koncepce a rozvoje školství v oblasti rozvoje školství a čerpání finančních prostředků z programů a fondů EU navrhuje projekty kraje a zajišťuje jejich realizaci a vyhodnocení, řeší úkoly spojené s využíváním finančních prostředků EU v oblasti vzdělávání. V součinnosti s oddělením správním a organizačním vykonává metodickou a koncepční práci při realizaci krajské školské politiky a rozvoje sítě krajského školství v návaznosti na trh práce, demografickou a kvalifikační strukturu a dopravní obslužnost, podílí se na koordinaci a usměrňování činností souvisejících s optimalizací sítě škol a školských zařízení kraje, navrhuje úpravy v oblasti oborů vzdělání včetně forem vzdělávání, úpravy v oblasti struktury a zaměření škol a školských zařízení v návaznosti na regionální školskou politiku Řeší například také oblast školské primární prevence, konkrétně poskytování příspěvku na primární prevenci pro krajem zřizované školy a školská zařízení a další vzdělávání pedagogických pracovníků – semináře a konference primární prevence.