Agregátor obsahu

Zpět ČHMÚ aktualizoval výstrahu před nebezpečím vzniku požárů. V kraji tak stále platí zvýšená bezpečnostní opatření

 

Středočeský kraj v souvislosti s varováním Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) aktivoval opatření dle „Nařízení k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“. Od půlnoci z pondělí na úterý, tedy od 14. 5. 00:00 hodin je tak zakázáno používat pyrotechniku nebo rozdělávat ohně na volných prostranstvích na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. Opatření zatím platí až do půlnoci 16. 5. 2024. ČHMÚ navíc přidalo výstrahu před silným větrem. 

ČHMÚ vydal dne 13. 5. 2024 výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na území většiny České republiky, včetně celého Středočeského kraje, platnou od 14. 5. 2024 0:00 hodin do 16. 5. 2024 24:00 hodin (tzn. po celé úterý, středu a čtvrtek). Středočeský kraj musel, na základě vyhlášeného nebezpečí, aktivovat sadu opatření, která mají zamezit šíření požárů.  K dlouhodobé absenci srážek se navíc přidal vysušující, čerstvý, nárazovitý vítr. Přetrvávají tedy vhodné podmínky pro možný vznik a následné šíření požárů.

Opatření vydaná v Nařízení se nevztahují na soukromé akce na zabezpečeném místě, a to za předpokladu, že se nejedná o spalování na volném prostranství umožňující šíření požáru a ohniště je dostatečně ohraničeno jak před termickým působením na okolní materiály, tak proti přenosu požáru větrem atd.  Tedy nařízení se nevztahuje na obvyklé ohýnky na soukromých zahradách nebo grilovaní. Doporučujeme však zvýšenou opatrnost.

Aktuální znění výstrahy najdete na výstražném webu ČHMÚ.

 V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakazuje:

•             rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

•             kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

•             používání zábavní pyrotechniky,

•             vypouštění „lampionů štěstí“,

•             jízda parní lokomotivy,

•             používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

•             vjezd motorových vozidel na polní cesty a lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování, zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,

•             zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

         

Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru:

•             lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

•             souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,

•             zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

•             stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

    

Doporučení ČHMÚ k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.