Agregátor obsahu

Zpět Nová Strategie Krajského úřadu Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje vydal Strategii Krajského úřadu Středočeského kraje. Ve čtvrtek 9. května ji projednali krajští radní a schválil ředitel úřadu Jan Louška. Plné znění strategie najdete na webu Středočeského kraje ZDE.

„Strategie vznikla s cílem budovat moderní organizaci, která bude dobře moudře naplňovat strategické vize volených orgánů a současně vykonávat svěřené úkoly v zastoupení státu. Její hlavní potřebnost spočívá v tom, že nám poskytne jasný směr, nastíní nám dlouhodobé oblasti rozvoje, umožní nám lépe plnit naše poslání a poskytovat profesionální služby s důvěrou a odpovědností. Bude nám sloužit jako kompas, který nám pomůže lépe porozumět našim prioritám a zároveň usnadní práci tím, že poskytne jasný rámec pro naše rozhodování a akce,“ vysvětluje ředitel KÚSK Louška.

Nový dokument stojí na strategických prioritách rozvoje úřadu na období 2024-2027 a které jsou výsledkem série workshopů a diskusí, které proběhly v loňském roce.

„Smyslem nové strategie KÚ je především modernizace a zefektivnění krajského úřadu. Práce úřadu by měla přispět ke zvýšení kvality života občanů a dalších klientů Středočeského kraje a posílit celkovou důvěryhodnost KÚ. V neposlední řadě se pak zaměřuje i na digitální rozvoj úřadu v éře umělé inteligence, finanční řízení, vztah k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji či budování úřadu jako dobrého zaměstnavatele, shrnul hlavní body strategie Jaroslav Cingr, vedoucí odboru řízení dotačních projektů, který byl na jaře 2023 pověřen koordinací přípravy strategického dokumentu.

Stěžejní pro diskusi o prioritách KÚ se stala pracovní skupina složená ze 17 pracovníků KÚ reprezentujících celkem 10 odborů úřadu v různých pozicích. Výsledkem je soubor strategických cílů, které vycházejí ze skutečných potřeb odborů úřadu a jsou postaveny na realistických ambicích.

V čem konkrétně se bude práce KÚ v příštích čtyřech letech zlepšovat? „Pro stanovení strategických cílů jsme vybrali šest klíčových oblastí, ve kterých úřad naplňuje své poslání, tedy poskytovat obcím, občanům a dalším klientům Středočeského kraje kvalitní veřejné služby v rámci samostatné i přenesené působnosti a vytvářet podmínky pro regionální a hospodářský rozvoj a prosperitu Středočeského kraje. Klíčovými oblastmi jsou řízení, investice a majetek, lidé, IT, spolupráce a finance,“ vysvětluje proces vzniku strategických priorit ředitel Louška.

Celkem strategie zahrnuje 15 cílů, které vycházejí z analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (anglická zkratka SWOT). Cíle reagují především na slabé stránky úřadu a zahrnují mimo jiné zavedení systému procesního řízení a hodnocení efektivity interních procesů, zavedení pravidel pro vnitřní komunikaci, zefektivnění správy majetku Středočeského kraje, zvyšování motivace zaměstnanců úřadu k profesnímu rozvoji, podporu zaměstnanců při uskutečňování transformačních a modernizačních procesů, adaptaci KÚ na novou éru digitalizace a informatizace včetně tzv. umělé inteligence a modernizaci prostředí, prostor a vybavení úřadu.

V následujícím období se bude vedení úřadu snažit pomocí řídící skupiny, ale i aktivní účasti zájemců z řad zaměstnanců, implementovat tento zásadní dokument do praxe a chodu úřadu.