Plány dílčích povodí – II. cyklus 2015–2021

Plány dílčích povodí doplnily národní plány povodí o podrobné údaje a návrhy opatření, které byly nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění. Základní obsah plánu dílčího povodí dále upravila vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve správním území Středočeského kraje se zpracovaly tyto plány dílčích povodí:

  • Plán dílčího povodí Horní Vltavy
  • Plán dílčího povodí Dolní Vltavy
  • Plán dílčího povodí Berounky
  • Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
  • Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Pořizovateli plánů dílčích povodí pro správní obvod Středočeského kraje byly státní podniky Povodí Vltavy, Povodí LabePovodí Ohře.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo Plán dílčího povodí Horního a středního Labe, Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí Berounky a Plán dílčího povodí Dolní Vltavy dne 25. 4. 2016 usnesením č. 101-22/2016/ZK. Základní souhrn ze všech plánů dílčích povodí v rámci územní působnosti Středočeského kraje byl uveden v dokumentu Základní informace o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvod Středočeského kraje.