Plány dílčích povodí – III. cyklus 2021–2027

Jedná se o platné dokumenty nahrazující plány dílčích povodí – II. cyklus 2015–2021.

Plány dílčích povodí doplnily národní plány povodí o podrobné údaje a návrhy opatření, které byly nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění. Základní obsah plánu dílčího povodí dále upravila vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů.

Ve správním území Středočeského kraje se zpracovaly tyto plány dílčích povodí:

  • Plán dílčího povodí Horní Vltavy
  • Plán dílčího povodí Dolní Vltavy
  • Plán dílčího povodí Berounky
  • Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
  • Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Pořizovateli plánů dílčích povodí pro správní obvod Středočeského kraje byly státní podniky Povodí Vltavy, Povodí LabePovodí Ohře.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro území Středočeského kraje dne 28. 11. 2022 usnesením č. 054-20/2022/ZK. Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo Plán dílčího povodí Horního a středního Labe, Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí Dolní Vltavy a Plán dílčího povodí Berounky pro území Středočeského kraje dne 30. 1. 2023 usnesením č. 044-21/2023/ZK.