Ing. arch. Jaroslav Plzák
tel.: 257 280 392
e-mail: plzak@kr-s.cz

 

 

 

Regionální surovinová politika a regionální rozvoj Středočeského kraje

Mezi významná regionálně rozvojová odvětví, na kterých závisí další oblasti hospodářství, respektive regionálního rozvoje náleží těžba a zpracování nerostných surovin. Nerostné suroviny jsou základním materiálem řady důležitých průmyslových odvětví, jako je především stavební průmysl, ale také průmysl keramický, sklářský, chemický, hutní, papírenský, potravinářský atd. Můžeme říci, že téměř není oboru lidského podnikání, kde by se nerostné suroviny větší nebo menší měrou neuplatňovaly. Významně ovlivňují i náš zahraniční obchod, ať už přímo jako suroviny, nebo nepřímo ve formě hotových výrobků. Vlastní zdroje surovinové základny státu je zapotřebí dlouhodobě rozvíjet pro zajištění národní surovinové bezpečnosti a soběstačnosti. V případě přírodních zdrojů nerostných surovin je potřeba si uvědomit, že naše společnost je na nich životně závislá. Zdroje nerostných surovin jednoduše řečeno nelze úplně opustit nebo dostat na okraj celospolečenského zájmu. V řadě případů přes použití v rámci tzv. „cirkulární ekonomiky" uplatňované materiálové recyklace se však stále ukazuje, že tyto metody rozvíjejícího se a oprávněně prosazovaného odvětví nemohou v řadě případů nahradit vysoce kvalitní suroviny dobývané z původních přírodních zdrojů. I při maximální podpoře využívání recyklovaných odpadů, bude spotřeba primárních surovin v následujících letech jenom narůstat (zejména při realizaci plánovaných staveb dopravní a technické infrastruktury apod.). Recykláty lze s výhodou jistě využít jako doplňkový materiál pro mnoho staveb, nikoli však jako materiál stěžejní.

Základní směřování v oblasti nerostných surovin a jejich získávání jsou obsaženy ve státních koncepčních dokumentech, zejména ve Státní surovinové politice ČR. Na tuto systémovou strategii koncipovanou do r. 2025, kde je postižena řada aktuálních změn surovinového průmyslu mají v krajském měřítku navázat a rozvíjet pro potřeby krajů Regionální surovinové politiky.

Úkolem regionálních surovinových koncepcí (politik) je rozpracovat platnou státní surovinovou politiku do podmínek příslušného regionu, přičemž státní surovinová politika je pro ně závazným rámcem. Pro aktuální uplatnění při tvorbě regionálních surovinových koncepcí byla v období let 2021-2022 Českou geologickou službou České republiky (ČGS) v rámci výzkumného programu Technologické agentury ČR (TAČR) připravena jednotná vzorová struktura Regionální surovinové politiky (RSP), která v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byla certifikována.

V květnu 2021 Zastupitelstvo Středočeského kraje (ZSK), schválilo záměr pořízení strategického regionálně rozvojového dokumentu - Regionální surovinové politiky Středočeského kraje (RSP SK). Tento dokument spolu s územním plánováním – má připravit ve výsledku podmínky pro využití surovinových zdrojů nezbytných např. v oblasti tolik potřebné výstavby a oprav liniových dopravních staveb, kde je již nyní pociťován velký nedostatek nezbytného přírodního drceného a těženého kameniva. Jedná se v kraji i obecně v celé republice o stovky a v součtu tisíce kilometrů železniční a silniční sítě, které bez otevření dalších přírodních zdrojů – i přes maximální užití recyklovaného kameniva z opravovaných tratí a silnic by nebylo možno realizovat, či za cenu neúměrného zdražení staveb, a tedy ve výsledku zřejmě reálného podstatného jejich omezení či oddálení jejich oprav a výstavby plánovaných nových železničních tratí, silnic a dálnic. Celostátní surovinová politika pouze poukazuje na riziko nedostatkového zajištění stavebních surovin, kdežto regionální surovinové politiky se nedostatkem přírodního kameniva zabývají podrobněji. Z tohoto důvodu je nezbytné neustále vyhledávat a ověřovat nové zdroje s vazbou na územně ekologické hledisko a řešitelnost střetů zájmů a vytvářet územní předpoklady pro otvírku nových ložisek náhradou za postupně dotěžovaná, přičemž novou otvírku ložiska zahajovat v závislosti na ukončení a zahlazení těžby stejné komodity na dotěžovaném, či ukončeném ložiskovém objektu. Tím po ukončení těžby zabezpečit realizaci rekultivačních prací v souladu s charakterem území, s výrazem a měřítkem okolní krajiny a s územním plánem. Nejedná se o koncepci hromadného otvírání a exploataci ložisek nerostných surovin, nýbrž o komplexní a kvalifikované zhodnocení hospodářského významu surovinového potenciálu v kraji, jejich očekávané potřeby pro rozvoj dopravní infrastruktury, pro výrobní kapacity, průmysl a obyvatelstvo, tak pro zajištění surovinových potřeb státu a udržitelný rozvoj společnosti a tím je kladem důraz na respekt a funkci spolutvorby při územně plánovací činnosti.

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje, dle nově certifikované metodiky tvorby regionálních surovinových politik byl připraven v průběhu l. 2022 – 2023 týmem zpracovatele – České geologické služby (ČGS) a společnosti G E T s.r.o. (dále GET) koncept Regionální surovinové politiky Středočeského kraje (RSP SK), který kraj hodlá využít a při systémové administraci pořízení plnohodnotného koncepčního krajského dokumentu postupovat v intencích platné legislativy. Jak již bylo avizováno na jednání prvního „Pléna pro pořízení RSP SK“ (dále „Pléna“) uspořádaného v průběhu loňského roku – podrobí kraj před projednáním v přísl. orgánech SK k RSP SK koncept dle příslušné legislativy – tj. aplikací zákona č. 100/2001 Sb. Posouzení vlivů na životní prostředí – tzv. „SEA“.

Proto v závěru loňského roku v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu byl vybrán zpracovatel „SEA“. Je jím firma RADDIT consulting s.r.o. (dále RADDIT), která v intencích platné legislativy a schváleného harmonogramu bude realizovat náročný proces, jež dle rozsahu konceptu a uplatněné legislativy má mít řadu etap – od oznámení pořízení koncepce, přes vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví vč. soustavy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí NATURA 2000, veřejné projednání koncepce až po následné vypořádání připomínek od obcí a veřejnosti a jeho promítnutí do posuzovaného dokumentu. Součástí aktivit, které jsou naplánovány v průběhu procesu SEA jsou činnosti i nad rámec zákona - jednání „Pléna“ a uspořádání tzv. „Kulatých stolů“.

Vybraný dodavatel (RADDIT) v rámci zakázky po zveřejnění smlouvy a převzetí kompletního Konceptu RSP SK od zadavatele (SK) tedy zahájí realizaci avizovaného procesu „SEA“, tj. v součinnosti se zadavatelem (SK) a zpracovatelem RSP SK (ČGS a GET) bude kompletně řešit posouzení vlivů předmětné koncepce na životní prostředí. Přitom bude jak striktně postupováno dle platné legislativy, tak také v průběhu procesu „SEA“ proběhne jednání „Pléna“ ustaveného ze zástupců krajské samosprávy, specialistů krajského úřadu a magistrátu hl. m. Prahy, zástupců těžařů a rovněž obcí a pro seznámení se s řešenou problematikou budou mimoto organizována nad legislativní rámec setkání se zástupci obcí a veřejností jako tzv. „Kulaté stoly“. Ve vybraných lokalitách s výskytem významných aktivit z hlediska konceptu RSP SK, tj. v cca 3 – 5 ti obcích ORP budou - za přítomnosti zástupců kraje, zpracovatele (ČGS a GET) a vybraného nezávislého hodnotitele (RADDIT) - probírána témata konceptu, důležitá zejména pro daný konkrétní subregion. Cílem diskuze bude zejména osvětlení návrhů řešení, podmínek územní ochrany ložisek stávajících nevyužívaných, využití stávajících dotěžovaných a otvírky nových rezervních ložisek nerostných surovin. Přitom nepochybně budou diskutovány specifické podmínky v území a způsoby nalezení vyvážených řešení vč. spolupráce zainteresovaných stran a to ve smyslu účelného nakládání s nerostným bohatstvím při zohlednění potřeb jak stavební a průmyslové výroby, tak zajištění životního prostředí, podmínek veřejného zdraví a koordinace přiměřeného, resp. udržitelného regionálního rozvoje.

01/2024