Informace z odboru

Blogy

Blogy

Oznámení o vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 42 odst. 10 stavebního zákona 

 

oznamuje

vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích

 

O vydání rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 26. 6. 2023 usnesením č. 035-26/2023/ZK a usnesením č. 036-26/2023/ZK podle § 7 odst. 2 písm. a) a § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 171 až 174 správního řádu. Zastupitelstvo Středočeského kraje zároveň:

- konstatovalo ověření souladu 3. a 10. aktualizace Zásad Středočeského kraje s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2., 3., 5. a 4., se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle ustanovení § 41 odst. 2 stavebního zákona;

- rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách uplatněných k návrhu 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

 

Odkazy na dokumentace:

- 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

- 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

- Úplné znění po těchto aktualizacích Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (1., 2., 3., 6., 7. a 10.)