Kontakty pro nahlížení do 3. Akt ZÚR SK

V souladu s § 37 odst. 2 a 3 stavebního zákona jsou ZÚR SK včetně dokladové dokumentace dostupné k nahlížení na odboru regionálního rozvoje v 1. patře budovy krajského úřadu v místnosti č. 1079.

Prosíme případné žadatele o nahlížení do materiálů o domluvu s níže uvedenými kontaktními osobami:

 

Ing. Helena Krejčíková
Tel. 257 280 148
E-mail: krejcikova@kr-s.cz

Ing. arch. Olga Titzenthalerová Ph.D.
Tel. 257 280 432
E-mail: titzenthalerova@kr-s.cz

3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad"), jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), v souladu s ustanoveními § 39 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), 

oznamuje veřejné projednání 

návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „3. AZÚR SK") a Vyhodnocení vlivů 3. AZÚR SK na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ") pro veřejné projednání.

Veřejné projednání se bude konat v pondělí dne 6. 6. 2022 od 10:00 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v zasedacím sále Zastupitelstva (1. patro, č. dv. 1096).

Informujeme, že veřejné projednání bude provedeno i formou vzdáleného přístupu – MS TEAMS