Kontakty

Bc. Hana Křížová
EIA, SEA, geologie
tel.: 257 280 510
krizova@kr-s.cz

Ing. Tomáš Hvězda
EIA, SEA, geologie
tel.: 257 280 860
hvezda@kr-s.cz

Ing. Nikola Třeská
EIA, SEA, geologie
tel.: 257 280 661
treska@kr-s.cz

Ing. Miloslav Körner
EIA, SEA, geologie
tel.: 257 280 830
korner@kr-s.cz

Oddělení posuzování vlivů na ŽP

Geologie a těžba nerostných surovin

Středočeský kraj patří z hlediska krajinné různorodosti k nejzajímavějším oblastem České republiky. Rozmanitý geomorfologický reliéf souvisí s pestrou geologickou stavbou. Základ tvarů krajiny byl položen již v závěru třetihorní éry, později ve čtvrtohorách byl ráz krajiny dotvořen již jen poměrně hlubokou erozí řek.

Z geologického hlediska je Středočeský kraj  součástí velké regionální geologické jednotky Českého masivu, který je tvořen několika regionálními jednotkami nižšího stupně; ty se vzájemně odlišují odchylným geologickým vývojem a geologickou minulostí.

Ve Středočeském kraji je zastoupena již pouze těžba nerudních surovin; v současnosti se využívají zejména štěrkopísky, vápence, keramické jíly a jílovce, kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu (dekorační kámen), stavební kámen a cihlářské suroviny. Podle typu suroviny se ložiska obecně dělí na ložiska výhradní, která jsou ve vlastnictví České republiky (např. radioaktivní suroviny, rudy, sklářský písek, některé druhy blokově dobyvatelného a leštitelného kamene atd.), a na ložiska nevýhradní (např. štěrkopísky, cihlářské suroviny, ostatní druhy kamene atd.), která jsou součástí pozemku.


Dokumenty