Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Jedná se o platný dokument pravidelně aktualizovaný změnami PRVKÚK.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Je zpracován v souladu s § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

V plánu jsou navržena technická opatření, kterými má být dosaženo těchto cílů:

1. Vodovody – zásobování pitnou vodou

  • zabezpečit kapacitu zdrojů pitné vody
  • odstranit problémy s kvalitou pitné vody
  • navrhnout výstavbu nových vodovodů
  • navrhnout plán rekonstrukce stávajících vodovodních sítí

2. Kanalizace – odkanalizování a čištění odpadních vod

  • zajistit čištění odpadních vod v aglomeracích nad 2 000 obyvatel
  • zajistit při vypouštění odpadní vody z čistíren odpadních vod z aglomerací nad 10 000 ekvivalentních obyvatel splnění zpřísněných limitů pro obsah dusíku a fosforu
  • zajistit ochranu vodních zdrojů výstavbou kanalizací a čistíren odpadních vod v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel
  • navrhnout rekonstrukce kanalizačních sítí a objektů
  • zajistit nezávadnou likvidaci odpadních vod v obcích bez sběrných systémů

Změny PRVKÚK

Internetová aplikace

Internetová aplikace

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

  • Mapová aplikace s grafickou částí PRVKÚK včetně odkazů na aktuální textovou část (karty obcí)

Dokumenty

Dokumenty