Ochrana přírody a krajiny ve Středočeském kraji

Ochrana přírody a krajiny

Všechny součásti přírodního prostředí a krajiny, ať je to živá příroda – rostliny a živočichové, nebo příroda neživá – horniny a minerály, jakož i tvářnost krajiny samotné (krajinný ráz), jsou naším národním bohatstvím. Proto, aby toto bohatství bylo zachováno i příštím generacím, je potřeba poznávat jeho hodnoty a na základě poznání zabezpečit jeho účinnou ochranu před nepříznivými vlivy. Těmito vlivy jsou různé druhy lidské činnosti související s historicky podmíněným rozvojem civilizace. Ochrana přírodních hodnot však není jen naší morální povinností, ale je zakotvena i v právních předpisech, které jsou důležité nejen pro občany, ale i pro orgány veřejné správy.


Druhy ochrany

Vzhledem k praktickému přístupu lze hovořit o ochraně druhů organismů – druhové ochraně, respektive o ochraně určitých území a částí krajiny – územní ochraně. Tyto dva základní principy se odrážejí i v právních předpisech upravujících zákonné podmínky ochrany přírody a krajiny.

Kromě těchto základních principů lze k ochraně přírody přistupovat v různých úrovních, a to podle přírodovědeckého a ekologického významu přírodních složek, které mají být chráněny. Jedná se v první řadě o ochranu obecnou, kterou zákonné normy zaručují většině součástí živé a neživé přírody – běžně se vyskytujícím druhům rostlin a živočichů, jednotlivým přírodním složkám krajiny (vodní toky a nádrže, lesy, údolní nivy, jeskyně apod.) a nerostům – jde o základní úroveň ochrany zejména proti poškozování úmyslnému a z nedbalosti. K obecné ochraně náleží rovněž ochrana krajinného rázu, která může být v krajinářsky mimořádně hodnotných územích posílena zřízením přírodního parku. Naproti tomu vzácnější druhy organismů a cenná přírodní prostředí, u kterých je přírodovědným průzkumem prokázán vyšší stupeň ohrožení, zasluhují zvýšenou ochranu a mohou být podle zákonů a prováděcích předpisů vyhlášeny za zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, respektive zvláště chráněná území. Určitou formou zvláštní ochrany vztahující se pouze na dřeviny jsou památné stromy.


NATURA 2000

NATURA 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami. Ochrana ptačích oblastí je v současné době již zajištěna příslušnými nařízeními vlády, vytvoření celé soustavy bude završeno zajištěním trvalé ochrany evropsky významných lokalit, které budou chráněny jako zvláště chráněná území, případně prostřednictvím smluvní ochrany nebo tzv. bazální ochrany.


Zvláště chráněná území

Středočeský kraj zajišťuje péči o zvláště chráněná území kategorie přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP), vydává rovněž nařízení o zřízení těchto území. Zásahy (management, údržba značení) na jednotlivých lokalitách jsou průběžně prováděny na základě odborných podkladů, a to prostřednictvím subjektů vybraných ve veřejném výběrovém řízení, případně ve spolupráci s vlastníky pozemků. Obdobným způsobem je zajištěno zpracování plánů péče pro chráněná území. O možnosti seznámit se s těmito odbornými podklady, jakož i s návrhy na vyhlášení chráněných území, jsou dotčené subjekty (kraje, obce, vlastníci a nájemci pozemků) před jejich schválením vždy písemně informovány. Projednávané dokumenty jsou navíc zveřejňovány v sekci Projednávání.


CITES

Na území našeho státu rovněž platí mezinárodní ochrana ohrožených druhů podle tzv. Washingtonské úmluvy (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin); hlavním nástrojem ochrany je především důsledná kontrola legálního původu jednotlivých exemplářů a omezení obchodu s některými druhy rostlin a živočichů.


Účast občanů

Podle toho, o jaký druh ochrany toho kterého přírodního prvku se jedná, se řídí i účast občanů na ochraně přírody a způsob péče, kterou jsou pověřeny jednotlivé orgány ochrany přírody. Základním nástrojem je možnost občanských sdružení, jejichž hlavní náplní je ochrana přírody, účastnit se řízení, při nichž by zájmy ochrany přírody a krajiny mohly být dotčeny.


Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje

K povinnostem krajů vyplývajícím ze zákona patří rovněž zpracování koncepce ochrany přírody a krajiny. Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje na období 2018–2028 byla pořízena za účelem aktualizace systému střednědobých a dlouhodobých cílů, pravidel a opatření, která mají přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny v regionálním měřítku a s přihlédnutím ke specifikům jeho území.


Stráž přírody

Krajský úřad na základě zmocnění v zákoně o ochrany přírody a krajiny ustanovuje stráž přírody, a to vesměs z okruhu dobrovolných zájemců. Stráží přírody se může stát občan České republiky, který je právně způsobilý, trestně bezúhonný, zdravotně způsobilý, prokáže znalost právních předpisů a povinností stráže a složí příslušný slib. Strážci jsou oprávněni například zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody, vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky nebo v případech bezprostředního ohrožení zájmů ochrany přírody pozastavit rušivou činnost. Stráž přírody se prokazuje průkazem stráže přírody a nosí služební odznak.

V současnosti krajský úřad eviduje celkem 35 osob vykonávajících funkci stráže přírody, kterým byly vydány služební odznaky č. 006, 021, 039, 1971, 2281, 267, 2855, 2860, 28/2793, 290, 3831, 3833, 3838, 3858, 3862, 3863, 3864, 3871, 3972, 3977, 3980, 633, 716, 717, 718, 719, 811, 815, 820, 821, 825, 826, 827, 829 a 991. Osoba, která se prokáže služebním odznakem jiného čísla, není oprávněná vykonávat funkci stráže přírody na území v působnosti krajského úřadu (tj. území Středočeského kraje vyjma území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních památek a národních přírodních rezervací, kde stráž ustanovuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Vzhledem k povaze a rozsahu úkolů, které stráž přírody naplňuje, je současný počet strážců dostatečný a s rozšiřováním jejich řad krajský úřad nepočítá.