Aktuality z integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)

Zpět Kontrolní činnost v oblasti IPPC za rok 2023

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení nakládání s odpady, provádí kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Dle § 26 tohoto zákona má povinnost zveřejňovat informaci o provedených kontrolách.

Dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, je přezkum závazných podmínek integrovaného povolení prováděn s četností minimálně 1x za 8 let. Dále úřad přezkoumá závazné podmínky vždy, má-li za to, že došlo k porušení podmínek integrovaného povolení, vyžaduje-li to změna zvláštních právních předpisů, pokud je potřeba použití jiné techniky či z důvodů překračování úrovně emisí spojené s BAT. 

Úřad provede podle § 18 odst. 3 přezkum všech závazných podmínek integrovaného povolení, je-li zveřejněno rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro hlavní činnost zařízení podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci. Úřad na základě provedeného přezkumu zajistí, aby do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o nejlepších dostupných technikách byly závazné podmínky integrovaného povolení v souladu s těmito závěry.

Krajský úřad provedl v daném období celkem 35 přezkumů.

Podle § 18 odst. 1 bylo provedeno 27 přezkumů. Ze zmíněných přezkumů bylo u 7 zahájeno následné řízení, ať již o pokutě, nápravných opatřeních či napomenutí.

Podle § 18 odst. 2 byl proveden 1 mimořádný přezkum u společnosti SAFINA a.s., a to na základě podnětu (KHS, ČIŽP, stížnost), u kterého bylo shledáno porušení podmínek integrovaného povolení a byla uložena pokuta ve výši 25 000 Kč. 

Po přezkumu u společnosti Zemědělská Cítov a.s. byla v roce 2023 uložena pokuta ve výši 25 000 Kč za nedodržení podmínky integrovaného povolení.

Společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. byla uložena pokuta ve výši 90 000 Kč, jelikož byly porušeny podmínky integrovaného povolení.

Společnosti AGP Beroun – Agropodnik, a.s., (Farma Housina) bylo uděleno napomenutí za špatné vyplnění zprávy o plnění podmínek (množství amoniaku, prachu a fosforu) a CVP Galvanika s.r.o. uděleno napomenutí za měření vypouštění odpadních vod na jiném místě.

Po přezkumu u společností Zemědělské družstvo se sídlem v RosovicíchZOS Kačina, a.s., bylo zahájeno řízení o přestupku s výzvou k podání změny integrovaného povolení. 

Podle § 18 odst. 3 bylo provedeno v daném období 7 přezkumů – 4x odpady, 2x kategorie 6.7 a 1x kategorie 6.4. b). 
 

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) ve Středočeském kraji

Integrovaná prevence

Integrovaná prevence a omezování znečištění  (z angl. IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) je předcházení a omezovaní škodlivého vlivu největších průmyslových a zemědělských znečišťovatelů na životní prostředí.

Hlavní principy integrované prevence:

  • Důraz na ochranu životního prostředí jako celku a snižování negativního vlivu na životní prostředí
  • Stanovení podmínek provozu zařízení na základě nejlepších dostupných technik (BAT)
  • Přezkumy a změny integrovaných povolení
  • Integrace složkových povolení do jednoho s cílem snížení administrativní zátěže pro provozovatele
  • Informování a účast veřejnosti na povolovacím procesu

Základem integrované prevence je v právním řádu České republiky zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 288/2013 Sb.


Integrované povolení

Integrované povolení je vydáváno pro zařízení, ve kterých probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. Integrované povolení vydává místně příslušný krajský úřad (výjimečně Ministerstvo životního prostředí České republiky). Schéma procesu vydávání integrovaného povolení a jeho podstatných změn je k dispozicike stažení.

Integrované povolení nahrazuje rozhodnutí, závazná stanoviska, souhlasy, povolení a vyjádření vydávaná podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, aj.), ochrany veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) a v oblasti zemědělství (zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů), pokud to tyto předpisy umožňují. Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením je k dispozici ke stažení.


Informační systém integrované prevence

K zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle zákona o integrované prevenci je zřízen celostátní informační systém veřejné správy – Informační systém integrované prevence. Na těchto stránkách lze sledovat vždy průběh řízení k vydání integrovaného povolení či jeho podstatné změny, nalézt seznamy zařízení, pro která bylo vydáno integrované povolení, informace o povinnostech České republiky vyplývajících z příslušných právních předpisů Evropské unie a  mnoho dalších informací.


Dokumenty