Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2011–2020

Koncepce EVVO Středočeského kraje v letech 2011–2020 se skládala z rozborové části vyhodnocující plnění koncepce předešlé a shrnující stav a nedostatky EVVO ve Středočeském kraji, návrhové části, která vymezovala cíle a opatření, a akčního plánu s konkrétními úkoly a termíny.

Základní části koncepce:

 • I. Úvod
 • II. Rozborová část (analytická)
 • III. Návrhová část (strategická)
 • IV. Prioritní cíle a opatření
 • V. Akční plán
 • VI. Environmentální poradenství
 • VII. Přílohy

Tříčlenná skupina realizátorů, včetně koordinátora tvorby koncepce, spolupracovala pod patronátem Krajské rady EVVO se širokým týmem pracovníků – odborníků a zástupců různých institucí uskutečňujících EVVO v různých oblastech. Bylo stanoveno 5 strategických oblastí (A–E) a k nim vytvořeno odpovídajících 5 pracovních skupin. Tyto pracovní skupiny, řízeny svými vedoucími, zpracovávaly jednotlivé kapitoly návrhové části koncepce včetně úkolů zahrnutých v části akční plán. Vybraní odborníci spolu s realizačním týmem zpracovali část rozborovou na základě dostupných analýz, hodnoticích zpráv i empirických dat shromážděných pomocí dotazníkového šetření, k tomuto účelu navrženého. Seznam osob, které se na tvorbě koncepce podílely, je uveden v příloze č. 4.

Strategické oblasti:

 • A) Oblast školství
 • B) Oblast mimoškolní výchovy dětí a mládeže
 • C) Veřejnost
 • D) Veřejná správa
 • E) Podniková sféra
 • F) Krajský systém EVVO
 • G) Environmentální poradenství

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje – aktualizace pro roky 2018–2020

Od začátku platnosti Koncepce EVVO Středočeského kraje v letech 2011–2020 nastalo ve Středočeském kraji i celé ČR několik důležitých změn, které si vyžádaly její aktualizaci. Díky investičním dotacím EU i Středočeského kraje se zlepšila vybavenost středisek ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Obor  EVVO se stále více soustřeďoval na efektivitu vzdělávacích aktivit, oslovování širších skupin obyvatelstva (senioři, dobrovolníci) i sledování kvality procesů v organizacích EVVO.

Významnou změnou bylo přijetí nového Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025 (dále jen Státní program EVVO a EP), který se mnohem více zaměřoval na cíle EVVO a EP než na pouhé formy, jak tomu bylo v minulosti. Státní program se v aktualizaci promítal zejména v důrazu na klíčové kompetence namísto témat a dále v členění podle strategických oblastí namísto cílových skupin EVVO. Členění aktualizace rovněž odpovídalo Státnímu programu EVVO a EP, jehož relevantní cíle a opatření převáděla na krajskou úroveň. Dokument zohledňoval a zakotvuje zejména fungující praxi, např. v principu krajských středisek EVVO.

Hlavním účelem aktualizace bylo:

 • zvolit si priority na poslední tři roky platnosti koncepce
 • upravit členění koncepce na základě Státního programu EVVO a EP
 • reflektovat změny a dosažené výsledky v oblasti EVVO
 • zaměřit se na konkrétní úkoly, které byly v souladu s reálnými možnostmi Středočeského kraje a krajského úřadu

Strategické oblasti a navazující relevantní cíle byly převzaty z aktuálního znění Státního programu EVVO a EP.

Koncepce tedy definovala 5 strategických oblastí:

 • 1) Udržitelnost systému a prostředí pro EVVO a EP
 • 2) Kvalita, diverzita a inovace v EVVO a EP
 • 3) Spolupráce, síťování, propojování v EVVO a EP
 • 4) Posilování postavení a porozumění EVVO a EP – propagace, PR, popularizace
 • 5) Vzdělávací cíle a relevantní témata EVVO a EP

Dokumenty