Aktuality z rybářství a ochrany zvířat proti týrání

Zpět Nové webové formuláře do soutěží Potravinářský výrobek Středočeského kraje a Středočeský šupináč

Nové webové formuláře do soutěží Potravinářský výrobek Středočeského kraje a Středočeský šupináč

Středočeský kraj pořádá již řadu let soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje a Středočeský šupináč.

Potravinářský výrobek Středočeského kraje je soutěž zaměřená na podporu propagace malých a středních potravinářských výrobců v regionu. Nejlepší produkty v každé ze 7 kategorií získají certifikát Potravinářský výrobek Středočeského kraje, který opravňuje výrobce po dobu dvou let užívat na výrobku ochrannou známku s logem soutěže. Výsledky 15. ročníku této soutěže za rok 2021 byly slavnostně vyhlášeny na výstavišti v Lysé nad Labem v sobotu 26. března 2022. Přihlášky do letošního 16. ročníku je možné podávat až do 31. prosince 2022. Podrobnosti lze najít na webu https://www.stredoceskykraj.cz/web/zivotni-prostredi/zemedelstvi-potravina.

Středočeský šupináč je soutěž organizovaná Středočeským krajem a Středočeským územním svazem Českého rybářského svazu o nejlepší rybářský úlovek v daném roce. Zúčastnit se může každý držitel rybářského lístku a povolenky k lovu na revírech ČRS na území Středočeského kraje, jenž má trvalý pobyt na území Středočeského kraje. Vyhodnocení a předání cen se uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem při příležitosti konání Středočeských dožínek na podzim 2022. Přihlašování do letošního 13. ročníku je možné až do 10. září 2022. Bližší informace jsou k dispozici na https://www.stredoceskykraj.cz/web/zivotni-prostredi/rybarstvi-supinac.

Doposud bylo možné se do obou soutěží přihlašovat pouze vyplněním a zasláním tištěných formulářů. V rámci podpory digitalizace a moderních technologií chce Středočeský kraj vyjít účastníkům vstříc a umožnit jim přihlášení do soutěže kromě papírové formy přihlášek i formou elektronického formuláře. Pro aktuální ročníky obou soutěží jsou proto k dispozici také níže uvedené webové formuláře v aplikaci ArcGIS Survey123.

Potravinářský výrobek Středočeského kraje – webový formulář: Potravinářský výrobek Středočeského kraje – webový formulář

Středočeský šupináč – webový formulář: Středočeský šupináč – webový formulář

Věříme, že nové webové formuláře umožní snadnější, rychlejší a levnější způsob přihlašování a přispějí k větší atraktivitě obou soutěží zejména pro mladou generaci.

Dokumenty ke stažení

Rybářství a ochrana zvířat proti týrání ve Středočeském kraji

Rybářství

Lov ryb člověka provází po celou dobu jeho vývoje. Prvopočátky lovu ryb byly velmi primitivní a sloužily výhradně k uspokojování potřeby individuální výživy. V průběhu vývoje jsou na našem území již v 15. století doloženy velmi efektivní a vyspělé způsoby rybníkářství sloužící k cílené produkci rybího masa a zabezpečení výživy širokých vrstev obyvatelstva.

Současné rybníkářství v České republice čerpá z bohaté kulturní, ale i odborné tradice našich předků. Svojí produkcí vysoce kvalitních tržních ryb a násady pro potřeby zarybňování rybářských revírů se české produkční rybářství řadí k nejpřednějším v evropském měřítku. Jeho produkce má v posledních letech u nás vzestupnou tendenci.

Již zmíněné rybářské revíry jsou jakousi nadstavbou a slouží ke sportovnímu rybolovu. Rybářské revíry, ve výrazné většině obhospodařované Českým rybářským svazem, lze rozdělit na revíry mimopstruhové a revíry pstruhové. Počet mimopstruhových revírů ve Středočeském kraji je 182, pstruhových 42. Jejich výměra představuje (ve stejném pořadí) 5 389 ha, resp. 206 ha.

Rybářství je hodnotným koníčkem nejen pro ty, kteří milují odvěké vzrušení spojené s lovem, ale je zálibou i pro ty, kteří mají blízký vztah k přírodě a péči o ni. Tato péče spočívá jak v aktivním lovu ryb, tak především v chovu, zušlechťování a ochraně ryb a ostatních vodních organismů.


Ochrana zvířat proti týrání

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Pravidla ochrany zvířat jsou zformulována v zákoně č. 246/1992 Sb., který je označován jako zákon na ochranu zvířat proti týrání. Tento předpis chrání zvířata nejen před týráním, ale i před poškozováním jejich zdraví bezdůvodným usmrcením, byť i z nedbalosti.