Kontakty

Kontakty

Ing. Miluše Hájková
zemědělský půdní fond
tel.: 257 280 924, 702 159 808
hajkovam@kr-s.cz

Ing. Kristýna Orságová
zemědělský půdní fond
tel.: 257 280 131, 607 049 931
orsagova@kr-s.cz

Ing. Naďa Michaela Rašáková
zemědělský půdní fond
tel.: 257 280 842, 607 015 520
rasakova@kr-s.cz

Oddělení zemědělství a lesnictví

Kompetence krajského úřadu v oblasti zemědělství

Krajský úřad v přenesené působnosti

podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:

  • Uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanoviska k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o případy v působnosti jiného orgánu ochrany ZPF.
  • Uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen ZPF o výměře do 20 ha.
  • Uděluje podle § 7 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c).
  • Uděluje podle § 7 souhlas k návrhům celostátních drah a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje, a k návrhům pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností.
  • Uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře od 1 do 10 ha, přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace, popř. stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
  • Usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který zajišťují obecní úřady s rozšířenou působností na území příslušného kraje, dozírá, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádí kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad.
  • Ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím vydaných souhlasů.
  • Je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha.