Kontakty

Kontakty

Ing. Miluše Hájková
zemědělský půdní fond
tel.: 257 280 924, 702 159 808
hajkovam@kr-s.cz

Ing. Kristýna Orságová
zemědělský půdní fond
tel.: 257 280 131, 607 049 931
orsagova@kr-s.cz

Ing. Naďa Michaela Rašáková
zemědělský půdní fond
tel.: 257 280 842, 607 015 520
rasakova@kr-s.cz

Oddělení zemědělství a lesnictví

Vynětí pozemků ze ZPF

Jak postupovat při žádosti o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu

Návrh na zahájení řízení nebo vydání souhlasu, který je závazným stanoviskem, podávají žadatelé u pověřeného obecního úřadu, v jehož obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu, který má být návrhem dotčen (§ 18 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).

V žádosti se uvede účel zamýšleného odnětí, k žádosti se připojí (§ 9 odst. 6):

 • údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence
 • vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí
 • výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF, včetně postupu výpočtu podle přílohy k zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví
 • plán rekultivace (má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy)
 • předběžná bilance skrývky kulturní vrstvy s návrhem způsobu jejího hospodárného využití
 • vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2
 • výsledky pedologického průzkumu
 • údaje o odvodnění a závlahách
 • údaje o protierozních opatřeních
 • zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany
 • informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je závaznou součástí rozhodnutí, která budou vydána ve věci podle zvláštních předpisů ( § 10 odst. 1).

Případy, kdy souhlasu orgánu ochrany ZPF není k odnětí třeba, jsou uvedeny v § 9 odst. 2