Kompetence krajského úřadu v oblasti rybářství

Krajský úřad v přenesené působnosti

 • Povoluje výkon rybářského práva.
 • Odnímá výkon rybářského práva.
 • Kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosažených hospodářských výsledcích ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku.
 • Vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech.
 • Povoluje výjimky z obecně stanovených lovných měr a z obecně stanovených dob jejich hájení a z obecně stanovených způsobů lovů.
 • Na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce.
 • Vykonává dozor nad dodržováním ustanovení zákona o rybářství a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen.
 • Projednává přestupky a správní delikty.
 • Při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.
 • Vyvěšuje na úřední desce rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru z vlastního podnětu příslušného rybářského orgánu na vodním toku nebo na uzavřené vodě nalézající se na pozemku vlastníků nebo spoluvlastníků v případě, že se vlastníci nebo spoluvlastníci nedohodli na podání žádosti o vyhlášení rybářského revíru ani do 30 dnů od doručení výzvy příslušného rybářského orgánu k uzavření takové dohody, rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru nebo rozhodnutí o zrušení rybářského revíru, který se nachází v obvodu jeho působnosti.
 • Je odvolacím orgánem ve věci týrání zvířat proti rozhodnutím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.