Prevence bezpečnosti silničního provozu

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů dle zákona č. 320/2002 Sb., přešla působnost okresních úřadů provádět prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích na krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou působností. Středočeský kraj mimo jiné spolupracuje s Centrem služeb pro silniční dopravu, příspěvkovou organizací MD, na zajištění organizace, financování a vlastní realizaci prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Středočeský kraj pro rok 2016 poskytl na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu účelově vázanou dotaci ve výši 1,8 mil Kč a navíc oproti předchozím ročníkům organizoval i konání celostátního finále dopravní soutěže, které proběhlo na dětském dopravním hřišti v Nymburce a v areálu sportovního centra Nymburk. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány na tyto druhy činnosti:

  • financování dopravní soutěže základních kol, okresních kol a krajského kola mladých cyklistů
  • zajištění provádění dopravní výchovy dětí mateřských a základních škol, v souladu se zpracovanou metodikou na 12-ti dětských dopravních hřištích (dále jen "DDH") v praktické části a na 5-ti pracovništích provádění dopravní výchovy v teoretické části
  • Realizování provádění dopravní výchovy v domech dětí a mládeže (dále jen DDM), proškolení odborných instruktorů, kteří výuku provádějí a vybavení DDM potřebnými výukovými materiály
  • Zabezpečení výuky na DDH proškolenými instruktory, nutné údržby, vybavení potřebnými učebními pomůckami a zpracování harmonogramů výuky na jednotlivých DDH a zajištění dopravy dětí na DDH
  • Zabezpečení funkce DDH a výukových pracovišť po materiální a personální stránce pro výuku 18 tisíc dětí
  • Organizování seminářů učitelů zaměřených na dopravní výchovu
  • Poskytování podkladů školám pro zapracování dopravní výchovy do školních vzdělávacích programů
  • Seznamování pracovníků, zejména pověřených obcí odpovědných za dopravu a školství s problematikou bezpečnosti silničního provozu a navrhování jim možných způsobů zvýšení bezpečnosti provozu
  • Ve spolupráci s aktivy BESIP a školami zabezpečení organizace 10 dopravních soutěží dětí a preventivních akcí podle místních podmínek a 2 dětské rallye
  • Uskutečnění 2 expozic prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu na výstavách s motoristickou tematikou, srazech a setkáních motoristů. Doplnění hromadných akcí o zásady bezpečné jízdy na motocyklu. Zajištění provozu trenažéru k demonstraci účinnosti bezpečnostních pásů, hlavových opěrek a trenažéru reakčních schopností na 10 akcích v kraji. Prezentování na těchto akcích výukových programů zaměřených na dopravní výchovu a informování veřejnosti o dopravní nehodovosti a jejích následcích.

Kontakt na referenta Odboru:

Bezpečnost silničního provozu

Ing. Anna Grösslová 
tel.: 257 280 163, e-mail: grosslova@kr-s.cz