Úseky oddělení Dopravně správních agend, oddělení Silniční dopravy a oddělení Dopravní obslužnosti kraje

ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND

 • akreditovaná školící střediska a profesní osvědčení učitele autoškoly
 • silniční hospodářství (silnice I. tříd)
 • stanice technické kontroly

Podrobná náplň činnosti oddělení DSA, oddělení SD a oddělení DOK

Bc. Jaroslav Malý
tel. 257 280 106, e-mail: maly@kr-s.cz
výkon státní správy na úseku STK
 
Bc. Josef Sahula
tel. 257 280 865, e-mail: sahula@kr-s.cz
výkon SOD nad činnostmi STK, výkon státní správy na úseku STK
 

V OBLASTI AUTOŠKOLSTVÍ V RÁMCI VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY:

 • provádí zkoušky k získání profesního osvědčení učitele autoškoly,
 • vede evidenci učitelů autoškol,
 • uděluje nebo odnímá akreditace k provozování výuky a výcviku pro akreditovaná školící střediska.

Odbor dopravy je rovněž odvolacím orgánem na úseku zdravotní způsobilosti řidičů ze zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a na úseku registrace autoškol.

V OBLASTI SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V RÁMCI VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY:

 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. nebo III. třídy a o změnách těchto kategorií,
 • rozhoduje o zrušení silnice II. a III. třídy po udělení souhlasu ministerstvem obrany a ministerstvem dopravy,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje ministerstvo dopravy,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje ministerstvo dopravy,
 • povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje,
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutí obcí,
 • vykonává státní odborný dozor,
 • povoluje výjimky podle § 43 odst. 5 zákona o silničním provozu,
 • stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,
 • povoluje výjimku z místní a přechodné úpravy provozu, kterou stanovil,
 • rozhoduje v odvolacím řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích s výjimkou přestupků projednávaných v blokovém řízení.