ilustrační foto

Náplň činnosti v samostané a přenesené působnosti

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST:

 • vykonáva koncepční práci v oblasti pozemních komunikací kraje,
 • připravuje materiály pro projednávání v orgánech kraje v oblasti pozemních komunikací a podklady pro plánování finančních zdrojů za oblast pozemních komunikací v kraji,
 • zabezpečuje úkoly související s výkonem práv a povinností kraje jako vlastníka silnic II. a III. třídy na území kraje,
 •  zabezpečuje úkoly související se  zřizováním organizací pro správu a údržbu silnic na území kraje a s jejich změnami,
 • plánuje  a  provádí  investiční  přípravu investičních  akcí po investiční záměr na silnicích II. a III. tříd na území kraje,
 • plánuje, připravuje, posuzuje a projednává návrhy k zařazení projektů v oblasti silnic II. a III.třídy ke spolufinancování ze strukturálních fondů EU,
 • připravuje podklady a návrhy na zařazení stavebních akcí na silnicích II. a III. třídy na území kraje do seznamu investic a zajišťuje jejich financování,
 • metodicky vede činnost organizací zřízených pro správu a údržby silnic a plní ve vztahu k nim další úkoly v rozsahu stanoveném Radou a vnitřními předpisy,  
 • provádí odbornou činnost v oblasti hospodaření se silnicemi II. a III. třídy na území kraje, oprav těchto silnic a mostů,
 • vykonává rozborovou činnost v oblasti správy a údržby silnic na území kraje,
 • zabezpečuje inženýrskou činnost na silnicích II. a III. tříd na území kraje,
 • zřizuje štáb zimní služby a zabezpečuje nepřetržitou dosažitelnost určeného zaměstnance,
 • spolupracuje s Krajskou správou a údržbou silnic, která realizuje investiční stavební akce v oblasti silnic II. a III. třídy na území kraje, a plní související úkoly na tomto úseku, stanovené Odborem dopravy a Radou,
 • zpracovává návrh ceníku k úhradě nájemného, náhrady za zřízení věcného břemene a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve vlastnictví kraje včetně obecných a specifických zásad při uzavírání smluvních vztahů a předkládá návrh ceníku příslušným orgánům kraje ke schválení,  
 • plní další úkoly v oblasti silničního hospodářství, které se týkají silnic II. a III. třídy, stanovené Odboru dopravy Radou.

PŘENESENÁ PŮSOBNOST:

 • vydává stanoviska k rozhodování o koncesi,
 • eviduje splnění podmínky finanční způsobilosti dopravců,
 • organizuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy,
 • vydává osvědčení odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy,
 • vede evidenci dopravců kraje,
 • vydává licence evropského společenství v silniční dopravě (eurolicence) a osvědčení řidiče pro občany nečlenských států evropské unie,
 • vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě a při porušení zákona vede správní řízení o přestupku,
 • provádí zkoušky k získání profesního osvědčení učitele autoškoly,
 • vede evidenci učitelů autoškol,
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II.nebo III. třídy a o změnách těchto kategorií,
 • rozhoduje o zrušení silnice II. a III. třídy po udělení souhlasu ministerstvem obrany a ministerstvem dopravy,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje ministerstvo dopravy,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje ministerstvo dopravy,
 • povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje,
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutí obcí,
 • povoluje výjimky podle § 43 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
 • stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,
 • provádí státní odborný dozor v oblasti STK.