Kontakt

Mgr. Jiří Bejlovec
vedoucí oddělení pozemních komunikací
tel.: 257 280 717
e-mail: bejlovec@kr-s.cz

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Fond homogenizace krajské dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 019-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury.

Homogenizací se rozumí souvislé sjednocení vozovkového souvrství, při podélném nebo příčném uložení (následujícím souvisle za sebou) inženýrské sítě do pozemní komunikace a zasahující do vozovkového souvrství v polovině nebo přes polovinu pozemní komunikace a to v tloušťce minimálně 50 mm.

Hlavní podstatou dotace a programu je homogenizace (optimalizace) vozovky pozemní komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje ve smyslu souvislé opravy této vozovky v celé její šíři (uvedení vozovky do provozuschopného stavu) po zásahu ze strany obce při opravě, rekonstrukci, či nové pokládce infrastruktury inženýrských sítí do pozemní komunikace.

Při uvádění vozovky do původního stavu v souvislosti s pokládkou, či rekonstrukcí inženýrských sítí pod krajskou komunikací je tedy možné žádat o dotaci na homogenizaci druhé poloviny vozovky tak, aby byla vozovka opravena v celé šíři. Dotace je určená výhradně na homogenizaci silnic II. a III. třídy po provedení zásahu souvisejícího s pokládkou, či úpravou inženýrských sítí obce. Homogenizace jako taková by měla bezprostředně navazovat na zásah do inženýrských sítí.

Na fond jsou přidělené prostředky v hodnotě 75 000 000 Kč s plánovaným předpokladem navýšením, přičemž je možné získat až 1 000 Kč na m2 druhé poloviny vozovky a o dotaci mohou žádat obce a svazky obcí ve Středočeském kraji.

Při zásahu do silnic II. a III. tříd v důsledku pokládky, či rekonstrukce inženýrských sítí má obec možnost zažádat o dotaci z Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury. V případě schválení dotace je realizátor homogenizace samotná obec, která vysoutěží zhotovitele pro vozovku v celé šíři. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. pak je účastna na předání stavby, na kontrolních dnech stavby a na převzetí hotové stavby, zároveň kontroluje kvalitu vozovky. Výhody jsou, že zhotovitel vozovky je jeden, homogenizace se provádí v návaznosti na opravu vozovky zasažené pokládkou, či rekonstrukcí inženýrských sítí, podmínky jsou pevně dané a stejné pro všechny obce ve Středočeském kraji.

Žádosti se podávají elektronicky a to ve lhůtě od 19. 4. 2023 od 9:00 hodin do 30. 9. 2023 do 14:00 hodin.

Přičemž povinné přílohy k žádosti jsou:

  1. Smlouva o opravě, rekonstrukci, či nové pokládce infrastruktury inženýrských sítí pod pozemními komunikacemi v majetku Středočeského kraje včetně rozpočtu této původní akce, na kterou navazuje projekt homogenizace.
  2. Smlouva o souvislé opravě dotací dotčené vozovky zajišťující opravu v celé její šířce, či dodatek původní smlouvy o opravě, rekonstrukci, či nové pokládce infrastruktury inženýrských sítí pod pozemními komunikacemi v majetku Středočeského kraje, který obsahuje zajištění souvislé opravy dotací dotčené vozovky v celé její šířce, včetně rozpočtu, který obsahuje uznatelné náklady projektu dle čl. 3 odstavce 8 písm. i. Programu. Tato povinná příloha se nemusí dodávat v případě, že její podstata je již součástí přílohy č. 1 včetně rozpočtu projektu homogenizace.
  3. Rozpočet projektu, který obsahuje uznatelné náklady projektu, pokud rozpočet není součástí povinné přílohy č. 1 nebo č. 2. Z dokumentace musí být zřejmé, jaké položky a v jakých nákladech se váží k dotované ploše vozovky.
  4. Kladné stanovisko Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ke stavební akci, jejíž podstatou je dotace Programu dle článku 3 odstavce 7 písm. a).
  5. Plná moc v případě zastoupení.

Žádosti posuzuje Odbor dopravy ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic, p.o. a to na základě souladu s kritérii fondu a jsou následně schvalovány chronologicky podle data přijetí.
50 % předpokládané výše dotace bude proplacena po schválení a zbytek po dokončení realizace homogenizované vozovky.
 

Kontakty

Mgr. Brůčková Alena, tel. 257 280 982, e-mail: bruckovaa@kr-s.cz

ODBORNÝ REFERENT PRO OBLAST DOPRAVY

Ing. MPA Stehlíková Vladimíra, tel. 257 280 512, e-mail: stehlikovav@kr-s.cz

ODBORNÝ REFERENT PRO OBLAST DOPRAVY