Samospráva

Středočeský kraj vlastní pozemní komunikace II. a III. třídy na svém území. Jedná se tak o samosprávu a s ní spojené práva a povinnosti plynoucí z tohoto postavení.

Středočeský kraj si k výkonu vlastnických práv k pozemním komunikacím zřídil příspěvkovou organizaci Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, která vykonává správu silniční sítě v rozsahu stanoveném vlastníkem.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 010-06/2017/ZK ze dne 25. 04. 2017 zajišťuje investorskou přípravu dopravních staveb na území Středočeského kraje.

Oddělení pozemních komunikací: 

  • koordinuje údržbu silnic 
  • koordinuje čerpání evropských dotačních titulů pro oblast dopravy
  • nevede správní řízení jako silniční správní úřad pro silnice I. třídy a odvolací řízení

Dokumenty ke stažení

Zimní údržba silnic

Spojení s nepřetržitou službou Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Dispečerská služba zajišťuje organizaci a řízení letní a zimní údržby silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji.

Kontakt na dispečera: 724799159

 

Správce silnic

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje

Krajské úřady v souladu s § 81c zákona č. 258/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňují návrh Akčního plánu veřejnosti, ke kterému má každý právo vyjádřit se do 45 dnů od data jeho zveřejnění 29. 4. 2024. Své podněty posílejte formou vyplněné Připomínkové tabulky na email: honigova@kr-s.cz
V sekci Dokumnty ke stažení jsou uveřejněny: Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje, Mapové podklady, Připomínková tabulka.

Ve smyslu § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 31.12.2015, je Středočeský kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy povinen v případě, že pro výkon správy silnic II. a III. třídy zřídil správce, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; je-li správcem kraj, je povinně zveřejňovaným identifikačním údajem pouze jeho název.

Identifikační údaje správce:
Název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 00066001

Vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává:
Silnice II. a III. třídy na území Středočeského kraje

Identifikační údaje vlastníka:
Název: Středočeský kraj
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

 

Informace k pozemním komunikacím II. a III. tříd

Informace k pozemním komunikacím II. a III. tříd

Středočeský kraj je vlastníkem pozemních komunikací II. a III. třídy. Pro jejich správu má zřízenou příspěvkovou organizaci - Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje (KSÚS SK). 

webové stránky KSÚS: zde nebo www.ksus.cz


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje je rozdělena na jednotlivé oblasti ve kterých zajišťuje letní i zimní údržbu komunikací a jejich opravy. 

Jednotlivé oblasti KSÚS SK jsou rozděleny následovně: 

Členění Středočeského kraje na jednotlivá cestmistrovství naleznete zde. 

KSÚS - oblast Benešov - zahrnuje obce s rozšířenou působností - Benešov, Dobříš, Příbram, Sedlčany, Vlašim, Votice

KSÚS - oblast Kladno - zahrnuje obce s rozšířenou působností - Rakovník, Beroun, Hořovice, Černošice, Slaný, Kladno
KSÚS - oblast Kutná Hora - zahrnuje obce s rozšířenou působností - Čáslav, Český Brod, Nymburk, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Poděbrady, Kolín, Říčany

KSÚS - oblast Mnichovo Hradiště - zahrnuje obce s rozšířenou působností - Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Brandýs nad   Labem – Stará Boleslav

Silničním správním úřadem a speciálním stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy je Obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích II. a III. třídy vydává ve správním řízení příslušný úřad obce s rozšířenou působností.

Připojení nemovitosti k pozemní komunikaci.
Toto stanovisko vydává za vlastníka pozemní komunikace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.    

Souhlas se zvláštním užíváním pozemní konunikace.
Toto stanovisko vydává za vlastníka pozemní komunikace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. 

Dálnice, rychlostní silnice a silnice I.třídy jsou ve vlastnictví státu. Ředitelství silnic a dálnic ČR vykonává pro stát jejich správu. 

Krajský úřad Středočeského kraje - oddělení dopravně správních agend (záložka silnice I.třídy) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace I.třídy

Ministerstvo dopravy vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro dálnice a rychlostní silnice.

 

 

Samotná realizace běžné, letní a zimní údržby silnic ve Středočeském kraji probíhá dodavatelskými společnostmi. Tyto společnosti provádějí údržbu na základě smluv o dílo pro jednotlivá cestmistrovství. Údržba silnic vlastními mechanismy a četami pracovníků neprobíhá.