Kompetence krajského úřadu v oblasti vodního hospodářství

Krajský úřad v samostatné působnosti

 • Zabezpečuje ochranu před povodněmi.
 • Zajišťuje zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území a schvaluje jej včetně jeho aktualizace.

Krajský úřad v přenesené působnosti

 • Uplatňuje stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností.
 • Vyjadřuje se ke stavbám podle § 18 vodního zákona, pokud rozhodujícím způsobem ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to vyhradí.
 • Činí opatření za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, a to v případech přesahujících území obce s rozšířenou působností.
 • Spolupracuje s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování plánů oblasti povodí a jejich plnění.
 • Rozhoduje o výjimce podle § 23a odst. 8 a ukládá opatření, která stanoví ve veřejném zájmu programy opatření podle § 26 odst. 4.
 • Kontroluje provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, která povoluje.
 • Rozhoduje o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu, pokud si to vyhradí.
 • Stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních a znečištěných vod a průsaků z úložných míst do povrchových vod.
 • Povoluje nakládání s vodami k využívání energetického potenciálu podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 3. na významných vodních tocích v případech, kdy si to vyhradí.
 • Povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 EO nebo více a vykonává působnost speciálního stavebního úřadu k čistírnám odpadních vod sloužícím k tomu nakládání.
 • Povoluje vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek podle přílohy č. 1 do vod povrchových a vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace (§ 16) s výjimkou případů, kdy je instalováno zařízení s dostatečnou účinností podle § 16 odst. 5.
 • Povoluje čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových.
 • Povoluje vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti.
 • Stanovuje na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a jejich aktivní zóny a ukládá jim zpracování takového návrhu.
 • Rozhoduje v pochybnostech o tom, zda se jedná o povrchové, nebo podzemní vody, o jaké nakládání s vodami se jedná nebo zda se jedná o vody odpadní.
 • Rozhoduje v pochybnostech o tom, zda se jedná o vodní tok podle § 43 odst. 2 vodního zákona, jakož i o tom, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v odst. 1.
 • Vydává vyjádření podle § 18 v případech, kdy mu přísluší vydávat povolení nebo souhlas.
 • Povoluje výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7 vodního zákona) a povoluje nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů, pokud vodoprávní úřad stanovuje v povolení podmínky pro použití závadných látek.
 • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu k vodním dílům umožňujícím nakládání s vodami, které povoluje.
 • Rozhoduje v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní díla, též o ostatních záležitostech týkajících se těchto vodních děl a o ochranných pásmech vodních zdrojů s nimi souvisejících.
 • Schvaluje manipulační řády vodních děl, která povoluje, včetně mimořádných manipulací na nich a komplexní manipulační řády v případě, že alespoň jedno z vodních děl, na něž se komplexní manipulační řád bude vztahovat, patří do jeho působnosti.
 • Vyžaduje od vlastníků vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena povinnost zajistit provádění technickobezpečnostního dohledu, zpracování údajů o parametrech možné zvláštní povodně.
 • Je dotčeným orgánem podle § 104 odst. 9 vodního zákona a vydává závazné stanovisko ve věcech týkajících se jeho působnosti.
 • Rozhoduje o povinnosti veřejné služby na území kraje podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
 • Vydává, mění nebo ruší povolení provozovat vodovod a kanalizaci na území kraje
 • Povoluje výjimku k odběru povrchové nebo podzemní vody určené k úpravě na vodu pitnou, jež v místě odběru nesplňuje požadavky na jakost surové vody.
 • Rozhoduje o povinnosti veřejné služby, jestliže se vodovod nebo kanalizace nacházejí na území více správních obvodů obcí s obecními úřady s rozšířenou působností.
 • Připravuje systémové zajištění nouzového zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod za krizových situací.