Aktuality z vodního hospodářství

Zpět Dokumenty pro žádosti o dotace ze Středočeského Povodňového fondu pro rok 2016

Dokumenty pro žádosti o dotace ze Středočeského Povodňového fondu pro rok 2016

Dne 7.12.2015 byl Zastupitelstvem Středočeského kraje schválen program, pravidla, metodické pokyny a formuláře pro podávání žádostí o dotace ze Středočeského Povodňového fondu (viz přiložené dokumenty).

Lhůta pro podávání žádostí pro tematická zadání

  • Úhrada nákladů spojených s úpravou vodního díla zhoršujícím průběh povodně
  • Podpora zpracování projektových dokumentací protipovodňových opatření, která sníží negativní účinky povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného opatření a
  • Fond sucha  a udržení vody v krajině na území Středočeského kraje

je stanovena

  • od 14. ledna 2016 od 9:00 hodin
  • do 1. února 2016 do 16:00 hodin.

Lhůta pro podávání žádostí pro tematické zadání

  • Odstraňování povodňových škod na obecním majetku

je stanovena

  • od 14. ledna 2016 od 9:00 hodin
  • do 16. prosince 2016 do 14:00 hodin.

Dokumenty ke stažení

Vodní hospodářství ve Středočeském kraji

Vodní hospodářství ve Středočeském kraji

Vodní hospodářství je činnost směřující k ochraně využití a rozvoji vodních zdrojů a k ochraně před škodlivými účinky vod.

Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu na úseku vodovodů a kanalizací upravuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na území Středočeského kraje zasahují z hlediska vodních toků oblast povodí Horního a středního Labe, oblast povodí Berounky, oblast povodí Dolní Vltavy, oblast povodí Ohře a dolního Labe a oblast povodí Horní Vltavy.

Pro posuzování a podporu žádostí o poskytnutí státní finanční podpory z dotačních titulů MZe, MŽP, SFŽP a OPŽP je nutné znát údaje, které vyplývají z formuláře k žádosti o stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k poskytnutí dotace z dotačních programů MZe, MŽP, SFŹP a OPŽP.

Dokumenty