Mapová aplikace ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Tématem této aplikace je vizuální prezentace územně plánovacích nástrojů ve Středočeském kraji.

Aplikace zobrazuje územně plánovací nástroje na úrovni:
1. kraje
• Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a jejich aktualizace
2. obce
• územní plány a jejich změny
• regulační plány
• územní studie

Mapová aplikace obecním úřadům a široké veřejnosti nabízí mnohé funkcionality a nástroje, kterými
jsou například:
• georeferencovaná grafická část Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a jejich aktualizací
• georeferencovaná grafická část územních plánů (hlavní výkres, koordinační výkres včetně legend)
• vybrané jevy územně analytických podkladů
• odkaz na webové stránky jednotlivých obcí
• odkaz na ILAS (Evidenci územně plánovací činnosti) jednotlivých obcí
• odkaz na změny územních plánů, regulační plány a územní studie
• vyhledávání podle parcelních čísel, katastrálních území včetně nahlížení do KN ČÚZK Online
• možnost využití nástroje GoogleStreetView
• možnost tisku do předdefinovaných šablon
• a další funkce