Kontakty

Odpovědná referentka
Mgr. Gabriela Žočková
telefon: 257 280 660
e-mail: zockova@kr-s.cz

Dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, je součástí posudkové péče posuzování zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu.

Lékařský posudek musí být vydán:

  1. do 10 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti
  2. do 45 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti, jde-li o lékařský posudek o uznání nemoci z povolání
  3. do 45 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti, jde-li o lékařský posudek pro účely pracovněprávních vztahů a je-li nutné, aby posuzující lékař posoudil, zda dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci bylo způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přičemž účelem posudku není posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

Lhůta neběží do obdržení posledního podkladu potřebného pro posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu. Žádost je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.

Lékařský posudek musí mít náležitosti stanovené právním předpisem upravujícím zdravotnickou dokumentaci. Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda posuzovaná osoba je: zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou, pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost nebo zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována.

Stejnopis lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě. Posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu pro potřeby vydání lékařského posudku hradí ten, kdo o něj žádá, pokud z tohoto zákona nebo jiného právního předpisu nevyplývá jinak. Lékařský posudek se nevydá, jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit lékařské prohlídce nebo vyšetření, které je její součástí.

Lékařský posudek se prokazatelně předává: posuzované osobě a osobě, která o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby za účelem vydání posudku oprávněně požádala, není-li posuzovanou osobou. Prokazatelné převzetí je součástí zdravotnické dokumentace.

Součástí lékařského posudku musí být poučení o možnosti podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. V poučení se dále uvede, v jaké lhůtě je možno návrh na přezkoumání podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a zda má nebo nemá návrh na přezkoumání podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů odkladný účinek.

Právní účinky lékařského posudku se závěrem:

- o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou nastávají dnem jeho prokazatelného předání, návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek,

- o zdravotní způsobilosti posuzované osoby nastávají nejdříve dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání, návrh na přezkoumání má odkladný účinek.

- o zdravotním stavu nastávají dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání, návrh na přezkoumání má odkladný účinek.

Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí lhůty, poskytovatel návrh odloží a tuto skutečnost písemně sdělí osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala i osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti. Při prokázání závažných důvodů, které posuzované osobě nebo jiné osobě oprávněné k podání návrhu na přezkoumání objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě, poskytovatel může zmeškání lhůty pro podání návrhu prominout.

Vyhoví-li poskytovatel návrhu na přezkoumání v plném rozsahu, napadený lékařský posudek bezodkladně zruší a na základě zjištěných skutečností, popřípadě nového posouzení zdravotní způsobilosti, vydá posudek nový. Doklad o zrušení posudku je součástí zdravotnické dokumentace.

Nevyhoví-li poskytovatel návrhu na přezkoumání v plném rozsahu, postoupí do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení spis s návrhem na přezkoumání příslušnému správnímu orgánu, jedná-li se o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. V případě lékařského posudku o uznání nemoci z povolání je lhůta stanovena na 45 pracovních dní, v ostatních případech činí lhůta k postoupení 30 pracovních dní dnů.

Poskytovatel písemně oznámí skutečnost, že mu byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán, osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti a posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly.

Jestliže správní orgán potvrdí lékařský posudek, lze provést nové posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu posuzované osoby pouze v tom případě, jestliže je zřejmé, že její provedení povede pravděpodobně k jinému závěru, než je uveden v dosavadním lékařském posudku.

Při posuzování zdravotního stavu ve věcech dočasné pracovní neschopnosti činí lhůta k podání návrhu na přezkoumání 3 pracovní dny od doby prokazatelného předání. Lhůta pro postoupení správnímu orgánu spolu s návrhem na přezkoumání, včetně podkladů potřebných pro přezkoumání rozhodnutí o ukončenídočasné pracovní neschopnosti a svého stanoviska, pak poskytovatel zašle příslušnému správnímu orgánu do 5 pracovních dnů. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek.