Plány kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti obcí Středočeského kraje

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 11. září 2013 č. 689 o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst musí Krajský úřad zveřejňovat plány kontrol.

Dokumenty ke stažení

Zprávy z výsledku kontrol výkonu přenesené působnosti obcí Středočeského kraje

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 11. září 2013 č. 689 o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst musí Krajský úřad zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o výsledcích kontrol za předchozí kalendářní rok do 28. února kalendářního roku.

Dokumenty ke stažení

Standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí, které realizují krajské úřady

Ministerstvo vnitra jako, jeden ze závěrů tzv. Hodnotící zprávy k výsledkům kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za léta 2017-2019, kterou schválila vláda 8. června 2020 svým usnesením č. 625, vytvořilo pilotní projekt, na jehož základě vybrané ústřední správní úřady vydaly tzv. standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí, které realizují krajské úřady na vybraných úsecích výkonu přenesené působnosti obcí.

Krajský úřad bude při kontrolách obcí postupovat v intencích těchto metodických materiálů, které obsahují především:

  • předmět kontroly - co minimálně mají krajské úřady při kontrole dané agendy věcně zkontrolovat a na co se zaměřit,
  • kritéria hodnocení - jak posuzovat vybrané situace a způsob hodnocení kontrolních zjištění.

Cíl těchto pilotních standardů je:

  • zvýšit kvalitu kontrol výkonu státní správy prováděných krajskými úřady na obcích,
  • sjednotit výkon kontrol z hlediska předmětu a hodnocení,
  • zkvalitnit protokoly o kontrole,
  • zjednodušit výkon kontrol pro krajské úřady,
  • možnost srovnávat závěry kontrol a zvýšit vypovídající hodnotu,
  • sekundárně výsledky promítnout do vzdělávání úředníků obcí,
  • zvýšit kvalitu veřejné správy vykonávané na obcích.

Krajské úřady budou dle těchto standardů kontrolovat výkon přenesené působnosti obcí na vybraných úsecích počínaje rokem 2021. Následně v prvním čtvrtletí roku 2022 proběhne vyhodnocení tohoto projektu a počítá se s rozšířením standardů kontrol pro další úseky výkonu státní správy.
Pilotně byly zpracovány standardy u následujících vybraných agend: (uveden gestor standardu a věcně příslušný odbor a oddělení krajského úřadu, který bude dle daných standardů při kontrole postupovat).

1. Střet zájmů

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Krajský úřad: Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad, oddělení stížností

2. Správa místních poplatků

Gestor: Ministerstvo financí

Krajský úřad: Odbor finanční, oddělení daní a poplatků

3. Editace údajů ISÚI/RÚIAN

Gestor: Český úřad zeměměřičský a katastrální

Krajský úřad: Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Odbor interního auditu a kontroly, oddělení přezkumu hospodaření obcí

4. Matriky, ověřování

Gestor: Ministerstvo vnitra

Krajský úřad: Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad, oddělení občanských agend

5. Přestupky (přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku)

Gestor: Ministerstvo vnitra

Krajský úřad: Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad, oddělení přestupků

6. Sociálně-právní ochrana

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Krajský úřad: Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí

7. Sociální práce

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Krajský úřad: Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce a registrace

Dokumenty ke stažení