Prostřednictvím úřední desky mají občané přístup k mnoha důležitým dokumentům, jako jsou např. majetkové záměry kraje, výběrové řízení na zaměstnance zařazené do Krajského úřadu, ředitele příspěvkových organizací, obecně závazné vyhlášky či nařízení.

Úřední desku lze nalézt buď před budovou Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, nebo v online podobě pod tímto textem.

Délka doby vyvěšení se řídí zákonnými předpisy; nejčastěji bývá 15 až 30 dnů. Ohlášení jiných organizací, které nepodá vyhlašovatel v elektronické podobě, budou na webových stránkách pouze anotovány.

Úřední deska ve formátu otevřených dat.

Uredni Deska

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví povinnost územně samosprávného celku

  1. Zveřejnit návrhy střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu, a to nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku až do zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu.
  2. Zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet a závěrečný účet do 30 dnů ode dne jeho schválení až do zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu na následující rozpočtový rok a závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.
  3. Zveřejnit schválená pravidla rozpočtového provizoria nejpozději do 31. prosince rozpočtového roku předcházejícího rozpočtovému roku, na který jsou schválena, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu na rozpočtový rok, na který jsou schválena.
  4. Zveřejnit schválená rozpočtová opatření do 30 dnů od jejich schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, který je rozpočtovými opatřeními změněn.

Zveřejnění návrhů střednědobého výhledu rozpočtu Středočeského kraje a rozpočtu Středočeského kraje 

Návrhy střednědobého výhledu rozpočtu Středočeského kraje a rozpočtu Středočeského kraje budou zveřejňovány nejméně 15 dní přede dnem zahájení jejich projednávání na zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje na této stránce a na níže uvedených odkazech.

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Středočeského kraje

Návrh závěrečného účtu Středočeského kraje bude zveřejňován nejméně 15 dní přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje na této stránce.

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Středočeského kraje, rozpočtu Středočeského kraje, závěrečného účtu Středočeského kraje, schválených rozpočtových opatření, schválených pravidel rozpočtového provizoria

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Středočeského kraje, schválený rozpočet Středočeského kraje, schválený závěrečný účet Středočeského kraje, schválená rozpočtová opatření, schválená pravidla rozpočtového provizoria (v případě neschválení rozpočtu Středočeského kraje) jsou zveřejněny na níže uvedených odkazech:

Střednědobý výhled rozpočtu Středočeského kraje na roky 2022-2026 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 009-08/2021/ZK dne 28. 6. 2021.

Rozpočet Středočeského kraje na rok 2023 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 011-20/2022/ZK dne 28. 11. 2022.

Rozpočtová opatření jsou schvalována průběžně na jednáních Rady a Zastupitelstva Středočeského kraje.

Závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2022 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 007-26/2023/ZK dne 26. 6. 2023.

Do listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí oddělení rozpočtu, č. dveří 0135 (střednědobý výhled rozpočtu / návrh střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočet / návrh rozpočtu, rozpočtová opatření, pravidla rozpočtového provizoria) a vedoucí oddělení účetnictví a výkaznictví, č. dveří 0032 (závěrečný účet).